Ethical Practices


Ethische praktijken

Ethische Verklaring en Standaardbeleid

Een lid van de Fotografische Vereniging van Amerika zal handelen in overeenstemming met alle beleidslijnen van de PSA. Een lid zal eerlijk zijn in het uitvoeren en melden van diensten aan de Vereniging. Een lid zal ethisch zijn in het maken en presenteren van fotografische beelden. Leden die niet handelen in overeenstemming met deze ethische verklaring zullen onderworpen worden aan het verlies van PSA-lidmaatschap en/of prijzen en eervolle vermeldingen.

1. a. Beelden die voorgelegd worden in wedstrijden zullen oorspronkelijke beelden zijn genomen door de  kandidaat  op  fotografische  emulsie  of  digitaal  verkregen.  Door  een  deelname  voor te leggen verzekert  de  fotograaf  het  werk  als  het  zijne/ hare.

b. Elk beeld dat aanvaard wordt in een door de PSA erkende tentoonstelling zal niet opnieuw kunnen deelnemen  in  hetzelfde  format in  dezelfde  sectie  van  de  tentoonstelling   door een  andere  titel te gebruiken of een in-camera duplicatie of een reproductie-duplicatie.  Een aanvaard beeld mag niet hertiteld worden voor deelname in dezelfde sectie  of dezelfde divisie van om het even welke andere door de PSA-erkende tentoonstelling.

c. Beelden  die  voorgelegd  worden  in  interne  (enkel   voor    PSA-leden)  competities,  wedstrijden, workshops,  studiegroepen  en  dergelijke zullen strikt deze richtlijnen volgen,  zowel  geschreven  als duidelijk  bedoelde,  zonder  uitzondering.

2. De informatie, opgenomen in eervolle vermeldingen en prijzen, zal precies en waar zijn.

3. Materiaal dat voorgelegd wordt voor mogelijke publicatie in het PSA-Tijdschrift en/ of  op de PSA-website zal enkel het werk zijn van de auteur(s). Citaten uit ander materiaal of mondeling verzameld zal met zorg geciteerd worden en met vermelding  van alle gebruikte illustraties , en de toestemming om materiaal te gebruiken waarop auteursrecht rust, moet door de auteur verkregen worden.

De Commissie voor Ethische Kritiek

De Commissie voor Ethische Kritiek (ERB) werd opgericht in 2005 door de Raad van Bestuur van de PSA om navolging aan te moedigen van de Verklaring en het Beleid van de PSA en andere aangenomen richtlijnen in verband met tentoonstellingen, wedstrijden en activiteiten van de Vereniging. ERB bestaat uit 5 PSA-leden,  elk met ervaring in de activiteiten waarvoor de ethische richtlijnen ontwikkeld werden, elk dienend gedurende een periode van 5 jaar, waarvan het laatste jaar als Voorzitter van de ERB. Elk jaar wordt er een nieuw ERB-lid toegevoegd als de Voorzitter vertrekt.  De plaatsen worden ingenomen bij benoeming door de Voorzitter en bevestigd door de Raad van Bestuur.

Het werk van de Commissie voor Ethische Kritiek bestaat erin zaken te beoordelen en te onderzoeken die toegewezen worden aan de ERB. De ERB-ledenontvangen en beoordelen documentatie betreffende mogelijke overtredingen van het Ethisch Beleid van de PSA en ze doen aanbevelingen aan de Directeurs in verband met mogelijke overtredingen door PSA-leden van de ethische richtlijnen van het PSA voor tentoonstellingen, wedstrijden en activiteiten van de Vereniging.

Overeenstemming met het ethische standaardbeleid dat van kracht is op het moment van de mogelijke overtreding, wordt eerst betracht door communicatie met de mogelijke overtreder waarbij informatie aangevraagd wordt en een actie ter verbetering ondernomen wordt. Dit wordt gevolgd door andere passende maatregelen door wie de leiding heeft over de tentoonstellingen, wedstrijden en activiteiten van de Vereniging. Als deze maatregelen niet slagen en er een herhaaldelijke inbreuk volgt, wordt de zaak doorverwezen naar de ERB. De ERB kan adviseren dat er geen actie wordt ondernomen of dat er passende sancties worden opgelegd om in de toekomst overeenstemming met het ethisch beleid aan te moedigen.

Als er na voorlegging van een zaak door de ERB aan de Directeurs blijkt dat de Directeurs een inbreuk vaststellen op het ethisch beleid, kunnen er sancties volgen.  Deze sancties kunnen omvatten, maar blijven niet beperkt tot:  terechtwijzing en waarschuwing, verlies van een aanverwante gelegenheid, positie, privilege, of erkenning gedurende een vastgelegde periode, aanschrijving om prijzen en erkenningscommissies toe te wijzen, aanschrijving om Afdelingshoofden toe te wijzen ; en andere acties die passend lijken.